Avís legal

Domini: www.link-sl.eu
Titular: Link Gestió del Coneixement S.L.
Adreça: C/ Castella, 26-28, 3è-1ª, 08018 Barcelona
Telèfon: 93 496 14 56
Adreça electrònica: info@link-sl.eu
Dades de registre: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb el número 065507

CIF: B-64433436

Aquest lloc web compleix amb allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

La finalitat d’aquest lloc web és la de difondre per mitjà d’Internet informació corporativa, notícies i avisos, així com informació d’interès públic en l’àmbit de l’educació superior, la recerca, la innovació i la transferència tecnològica.

LINK podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, la presentació o la configuració de Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir-ne de nous.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per LINK en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web. Així  mateix, LINK posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons cada cas, substitueixen, completen o modifiquen aquestes Condicions Generals d’Ús.

Protecció de dades

En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), mitjançant aquest avís LINK informa l’usuari sobre l’ús que farà de les dades personals que li sol·licita.

L’Usuari pot determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar a LINK les dades personals que se li puguin requerir o que es puguin obtenir en el moment de realitzar una sol·licitud d’inscripció o d’informació en el Lloc Web o mitjançant els serveis que es poden contractar a través d’aquest portal. L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades personals que subministri, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat al respecte.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades per LINK als fitxers corresponents i inscrits a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sent LINK titular i responsable d’aquest fitxer. Les dades facilitades poden ser cedides a altres empreses o institucions vinculades directament amb LINK, amb finalitats informatives o promocionals. Amb aquesta finalitat, LINK proporcionarà a l’Usuari els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, pugui accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i pugui prestar el seu consentiment perquè LINK procedeixi al tractament de les seves Dades Personals.

L’Usuari pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació. Per a això haurà d’adreçar-se a LINK per mitjà de l’adreça de correu electrònic info@link-sl.eu

CONDICIONS GENERALS D’ÚS
Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web i dels serveis que són accessibles per mitjà d’aquest Lloc, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a aquestes Condicions Generals i, si escau, a les condicions particulars, així com a mantenir el respecte degut als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web. En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en aquestes Condicions Generals d’Ús o en les condicions particulars que hi puguin haver, que resultin contràries als drets i interessos de LINK, dels seus membres o de tercers. L’Usuari haurà de respondre davant de les institucions afectades en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions. Això inclou qualsevol acte -incloent la introducció o difusió de virus informàtics- que danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la utilització normal dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de LINK, dels seus membres o de qualsevol altre Usuari del Lloc Web.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la subscripció prèvia o el registre de l’Usuari.

També serà responsabilitat de l’Usuari mantenir actualitzada permanentment tota la informació facilitada a LINK. En qualsevol cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a LINK o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spamming de LINK, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a què es puguin accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitades ni prèviament consentides per LINK o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencionalment o culpablement qualsevol de les obligacions precedents respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d’Ús i la resta del marc normatiu del Lloc Web, LINK no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol mena que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts o informacions.

Així mateix, LINK no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

LINK exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habilitin per gestionar les sol·licituds de servei i, concretament, de manera enunciativa i no limitativa, pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’ Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.