Assessorament jurídic en els àmbits del dret universitari i de la recerca.

Clients

ISCPA-Toulouse, IdEC, ESEC, IPEG

 
Matèries

• Règim jurídic dels centres adscrits.
• Posada en marxa de titulacions. Especialment, processos d’avaluació i verificació.
• Règim del personal, especialment compatibilitat de dedicacions.
• Règim jurídic de les pràctiques externs dels estudiants.
• Organització del doctorat.
• Dret de fundacions: creació de centres, modificació d’estatuts, governança.
• Polítiques de recerca.
• Règim de centres que imparteixen titulacions estrangeres.

Publicat on General.